OpenCL tutorial – część 4

Na koniec przedstawię obiektowe API OpenCL dla języka C++.

Jedyne co musimy zrobić, to pobrać plik „cl.hpp” ze strony Khronosa i umieścić go w tym samym katalogu co plik „cl.h”, czyli „dependencies\OpenCL\include\CL”.

Poniższy przykład wykonuje takie same operacji jak program z poprzedniej części, czyli sumuje dwa wektory.

Kod pliku Main.cpp

#define __CL_ENABLE_EXCEPTIONS
#define __NO_STD_VECTOR

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>

#include <CL/cl.hpp>

void randomizeArray(cl_int* data, size_t vectorSize)
{
  for (size_t i = 0; i < vectorSize; ++i) 
  {
    data[i] = rand() % 10;
  }
}

int main()
{
  try
  {
    // Allocate and initialize host arrays
    size_t vectorSize = 32;
    size_t localWorkSize = 8;

    cl_int* a = new cl_int[vectorSize];
    cl_int* b = new cl_int[vectorSize];
    cl_int* c = new cl_int[vectorSize];

    randomizeArray(a, vectorSize);
    randomizeArray(b, vectorSize);

    // Get platforms.
    cl::vector<cl::Platform> platforms;
    cl::Platform::get(&platforms);

    for (cl::vector<cl::Platform>::iterator i = platforms.begin(); i != platforms.end(); ++i)
    {
      cl::Platform platform = *i;
      std::string name;

      platform.getInfo(CL_PLATFORM_NAME, &name);

      std::cout << "Name:\t\t" << name << std::endl;

      platform.getInfo(CL_PLATFORM_VENDOR, &name);

      std::cout << "Vendor:\t\t" << name << std::endl;

      std::cout << std::endl;
    }

    // Create a context.
    cl_context_properties cps[3] =
    { 
      CL_CONTEXT_PLATFORM, 
      (cl_context_properties)(platforms[1])(), 
      0 
    };

    cl::Context context( CL_DEVICE_TYPE_GPU, cps);

    // Get devices.
    cl::vector<cl::Device> devices = context.getInfo<CL_CONTEXT_DEVICES>();

    for (cl::vector<cl::Device>::iterator i = devices.begin(); i != devices.end(); ++i)
    {
      cl::Device device = *i;
      std::string name;

      device.getInfo(CL_DEVICE_NAME, &name);

      std::cout << "Name:\t\t" << name << std::endl;

      device.getInfo(CL_DEVICE_VENDOR, &name);

      std::cout << "Vendor:\t\t" << name << std::endl;

      device.getInfo(CL_DEVICE_VERSION, &name);

      std::cout << "Version:\t" << name << std::endl;

      std::cout << std::endl;
    }

    // Create a command queue.
    cl::CommandQueue queue = cl::CommandQueue(context, devices[0]);

    // Read the OpenCL kernel in from source file.
    std::ifstream file(".\\bin\\Add.cl", std::ifstream::in);
    std::string sourceCode(std::istreambuf_iterator<char>(file), (std::istreambuf_iterator<char>()));

    cl::Program::Sources source(1, std::make_pair(sourceCode.c_str(), sourceCode.length() + 1));

    // Create program.
    cl::Program program = cl::Program(context, source);

    // Build program.
    program.build(devices);

    // Create kernel.
    cl::Kernel kernel(program, "Add");

    // Allocate the OpenCL buffer memory objects for source and result on the device.
    cl::Buffer bufferA = cl::Buffer(context, CL_MEM_READ_ONLY , sizeof(cl_int) * vectorSize);
    cl::Buffer bufferB = cl::Buffer(context, CL_MEM_READ_ONLY , sizeof(cl_int) * vectorSize);
    cl::Buffer bufferC = cl::Buffer(context, CL_MEM_WRITE_ONLY, sizeof(cl_int) * vectorSize);

    // Asynchronous write of data to GPU device.
    queue.enqueueWriteBuffer(bufferA, CL_TRUE, 0, sizeof(cl_int) * vectorSize, a);
    queue.enqueueWriteBuffer(bufferB, CL_TRUE, 0, sizeof(cl_int) * vectorSize, b);

    // Set the Argument values.
    kernel.setArg(0, bufferA);
    kernel.setArg(1, bufferB);
    kernel.setArg(2, bufferC);
    kernel.setArg(3, vectorSize);

    // Launch kernel.
    cl::NDRange global(vectorSize);
    cl::NDRange local(8);

    queue.enqueueNDRangeKernel(kernel, cl::NullRange, global, local);

    // Read back results and check accumulated errors.
    queue.enqueueReadBuffer(bufferC, CL_TRUE, 0, sizeof(cl_int) * vectorSize, c);

    // Print results.
    for (size_t i = 0; i < vectorSize; ++i)
    {
      std::cout << a[i] << " + " << b[i] << " = " << c[i] << std::endl;
    }

    delete[] a;
    delete[] b;
    delete[] c;
  }
  catch (cl::Error error)
  {
    std::cout << error.what() << "(" << error.err() << ")" << std::endl;
  }

  // Press Enter, to quit application.
  std::cin.get();

  return 0;
}

Zdefiniowanie „__CL_ENABLE_EXCEPTIONS” przed dołączeniem pliku „cl.hpp” pozwoli na przechwytywanie wyjątków w przypadku wystąpienia błędów.

Zdefiniowanie „__NO_STD_VECTOR” powoduje, że OpenCL używa własnej klasy wektora. Jeżeli usuniemy definicję, to możemy używać wektora z biblioteki STL.

Kod pliku Add.cl

__kernel void Add(__global int* a, __global int* b, __global int* c, int size)
{
  // Find position in global arrays.
  int n = get_global_id(0);

  // Bound check.
  if (n < size)
  {  
    c[n] = a[n] + b[n];
  }
}

Źródła w serwisie GitLab.

Linki

http://www.thebigblob.com/using-the-cpp-bindings-for-opencl/

Ten wpis został opublikowany w kategorii C++, OpenCL, Wordpress. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.